Skovvej 3, 5400 Bogense
Kontakt os: 64811048

Nyheder

Information

Her i lægehuset tager vi os af alle de almindeligt forekommende opgaver for praktiserende læger. Vi tager os af diagnosticering, behandling og kontrol af de almindelige medicinske tilstande samt forebyggende undersøgelser. Desuden foretager vi små kirurgiske indgreb, spiraloplægning, blokader og ultralydsskanning. Et af vores vigtigste redskaber er samtalen, og mødet med mennesker der hvor de er.

Vi ser det som en af vore allervigtigste opgaver at tilbyde fortsat, løbende kontakt med os, selv om vi har henvist vores alvorligt syge patienter til specialafdelingen. Specielt kræftpatienter har brug for en lægelig støtte i nærmiljøet, især hvis patienterne er døende og vælger at dø i hjemmet. I disse tilfælde stiller vi os til rådighed for patienten, og vi har i den forbindelse et fint samarbejde med kommunens døgnpleje.

 Vi tilstræber en nuanceret holdning til medicinsk behandling af psykiske symptomer. Medicin, herunder “lykkepiller” eller depressionspiller, er i nogle tilfælde oplagt nødvendige, men i andre situationer kan det være mere hensigtsmæssigt at benytte samtalen, evt. i kombination med medicin.

Vi er aktive medspillere i forbindelse med problemer, hvor sygdom giver begrænsninger i erhvervsevnen. I den forbindelse deltager vi aktivt i møder med socialforvaltning og ved rundbordsamtaler med patient, arbejdsgiver og forvaltning. Endvidere samarbejder vi med arbejdsmedicinsk afdeling for at finde mulige løsninger med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Vi bor ”på landet”, og det betyder, at mange problemer, som ellers ville blive løst på skadestue eller ved speciallæge, løses af os. Vi behandler småskader, syr sår, fjerner fremmedlegemer fra øjnene, behandler brandsår. Desuden tager vi mange blodprøver for sygehusafdelinger.

 

Vores sygeplejersker varetager selvstændigt mange konsultationer, men det er altid under lægeligt ansvar, uddelegering samt grundig oplæring og supervision. De laver blandt andet: 

 • Kontrol med kroniske sygdomme
 • Børneundersøgelser 2, 3 og 4 år
 • Gynækologiske undersøgelser - celleskrab
 • Infektioner - lunger, hals, ører, hud og øjne
 • Sårbehandling
 • Lungefunktionsundersøgelser og diagnostik af KOL og astma
 • Allergiudredning og allergivaccination
 • Hjertekardiogram
 • Blodprøver
 • Svar på årskontroller

Langt det meste faste medicin kan fornyes af vores sekretær og sygeplejersker i forbindelse med kontroller eller over telefon eller mail. 

En undtagelse er stærk smertestillende medicin og afhængighedsskabende medicin, her kræves aftale med læge og personligt fremmøde efter aftale. Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

Følger et barn det danske vaccinationsprogram, er barnet godt beskyttet mod disse de ni (og for piger ti) sygdomme:

 1. Difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.
 2. Stivkrampe (tetanus), der kan fås efter sårinfektion og resultere i en livstruende krampetilstand.
 3. Kighoste (pertussis), der kan være alvorlig især hos helt små børn.
 4. Polio, der kan medføre blivende lammelser.
 5. Hib-infektion (Hæmophilus influenzae type b), der kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse.
 6. Pneumokoksygdom (forårsaget af visse pneumokoktyper), der kan medføre blodforgiftning og meningitis.
 7. Mæslinger (morbilli), der giver høj feber, hoste, forkølelse, øjenirritation og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge- eller hjernebetændelse.
 8. Fåresyge (parotitis epidemica), der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller testikelbetændelse samt varige mén.
 9. Røde hunde (rubella), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt. Smitte af gravide inden for de første tre måneder af graviditeten kan medføre abort eller fosterskader.
 10. Livmoderhalskræft (Human papillomavirus-infektion, HPV). HPV-infektioner forekommer i over 100 forskellige undertyper. Nogle af disse typer forårsager vorter, andre typer forårsager kønsvorter (kondylomer), og visse kræftfremkaldende typer er årsag til livmoderhalskræft.

Grafisk visning af børnevaccinationsprogrammet

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:      

 • Er 65 år eller derover
 • Har en kronisk sygdom
 • Er svært overvægtig med BMI over 40
 • Er gravid og mere end 12 uger henne

 

Gratis vaccination

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. november 2019 til og med udgangen af februar 2020.

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis.

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Solgården som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Solgården behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Solgården indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig). Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål

 

Overholder vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax A/S - Computersystem
 • IP-netcom – telefonsystem/IP-telefoni
 • Economics - regnskab
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresse oplysninger på klinikken:

Lægerne Solgården

Skovvej 3, 5400 Bogense

Danmark

Dato: 23/5-2018

Vi har i september 2017 gennemgået akkreditering.

Du kan finde rapporten her 

 

 

Om os

Om os

 

Sekretæren træffes dagligt fra kl. 8-12

 

VI HAR ÅBENT FOR TILGANG AF NYE PATIENTER

 

Lægerne Solgården er et kompagniskab med 3 faste læger: Bo Jakobsen, Lisbeth Breum Østergaard og Helle Godskesen.  Vi prioriterer uddannelse højt, og du vil derfor også møde uddannelseslæger (læger som er ved at uddanne sig til speciallæger), som er i huset mellem ½ og 1 år af gangen.

Vi er november 2013 flyttet ind i vores nuværende lokaler som vi lejer af Nordfyns Kommune.

Ved tilmelding til praksis er vores patienter principielt tilmeldt alle lægerne i praksis, men de fleste patienter foretrækker at være tilknyttet en fast læge, og det finder vi også hensigtsmæssigt. Når du bestiller tid, skal du huske at oplyse, hvilken læge du gerne vil ind til.

Ved akut behov for lægehjælp eller ferie/fravær må man dog naturligvis acceptere den læge, som er mindst optaget.

Telefonkonsultation

Mandag
Kl. 8-8.45
Tirsdag
Kl. 8-8.45
Onsdag
Kl. 8-8.45
Torsdag
Kl. 8-8.45
Fredag
Kl. 8-8.45

Konsultation

Mandag
Kl. 8-15
Tirsdag
Kl. 8-15
Onsdag
Kl. 8-16.30
Torsdag
Kl. 8-16.30
Fredag
Kl. 8-15

Hvem er vi

Bo Jakobsen

Bo Jakobsen

Læge

Speciallæge i almen medicin

Læs mere →
Lisbeth Breum Østergaard

Lisbeth Breum Østergaard

Læge

Speciallæge i almen medicin. 

I praksis siden 2014. 

Læs mere →
Helle Godskesen

Helle Godskesen

Læge

Speciallæge i almen medicin. 

Uddannet på SDU fra 2005. Speciallæge i 2012. 

I praksis siden 2012. 

Medlem af DSAM

Læs mere →
Mette Olsen

Mette Olsen

Sygeplejerske

I praksis siden 2017.

Forinden 10 års praksiserfaring fra anden praksis. 

 

Læs mere →
Marie-Louise Tvedskov

Marie-Louise Tvedskov

Sygeplejerske

I praksis siden april 2021

Forinden da 6 års erfaring fra anden praksis.

 

 

Læs mere →
Marlene Juel

Marlene Juel

Social- og Sundhedsassistent

I praksis siden 2017. 

Forinden da 15 års erfaring fra hjertemedicinsk afdeling. 

Læs mere →
Sofia Jørgensen

Sofia Jørgensen

Social- og Sundhedsassistent

I praksis siden februar 2022.

Forinden da mange års erfaring fra både sygehusafdelinger samt hjemmeplejen.

Læs mere →
Lene Jensen

Lene Jensen

Lægesekretær

I praksis siden september 2019.

Forinden da 9 års erfaring fra anden praksis.

Læs mere →
Louise Holm-Hetebrûgge

Louise Holm-Hetebrûgge

Lægesekretær

I praksis siden december 2020.

Forinden da 4 års erfaring fra anden praksis.

 

Læs mere →
Lily Bøvling

Lily Bøvling

Uddannelseslæge

Lily er vores uddannelseslæge fra 1. marts 2020. Hun er ved at uddanne sig til praktiserende læge og har erfaring fra andre praksis i Sønderjylland.

Hun vil de næste 2,5 år være tilbage 1 gang om måneden.

 

 

Læs mere →
Emily Cantio

Emily Cantio

Uddannelseslæge

Emily er vores uddannelseslæge fra den 1. marts 2024. Hun skal være hos os i 6 måneder.

Læs mere →

Priser

Det er ikke alle ydelser der er dækket af sygesikringen, det er blandt andet attester og rejsevaccination. Derfor kan du herunder se vores priser på de enkelte ydelser. Hvis du er i tvivl, så spørg altid om prisen forud for bestilling af tid. 

Det er vores sygeplejersker der tager sig af rejsevaccination, husk at være ude i god tid, da vi nogen gange skal bestille vaccinerne hjem. Desuden skal de fleste vacciner gives 10-14 dage før afrejse, for at man er dækket på rejsen. 

Hvis du ønsker rejsevaccination, så send os en mail med destination, så sender vi en mail retur med yderligere oplysninger, vi gerne vil vide, og derefter lægger vi en plan for dig. Spørg gerne til prisen inden du bestiller. Enkelte vacciner bestiller vi kun hjem mod forudbetaling. 

Vi tager NU imod kort, men der kan også betales med Mobilepay. 

 

Attester og lægerklæringer Pris inkl. moms  
Kørekortsattest 500 kr.  
Lægeerklæring ved sygdom - studie/rejser oa.  400 kr.  
Mulighedserklæring til arbejdsgiver 600 kr.  
Lægeerklæring til arbejdsgiver 600 kr.   
Handicapskilt 300 kr.   
Lægeerklæring ved rejser til udland, udveksling, studie Pris efter aftale  
Medicinattest ved udlandsrejser 500 kr.  
     
Gruppe 2 - konsultation 400 kr. (pr. påbegyndt kvarter)  
     

 

Vaccination Pris per stik inkl. moms Varighed
Stivkrampe  til 200 kr. 10 år
Hepatitis A voksen - 2 doser til 450 kr. Livslangt
Hepatitis A børn - 2 doser til 400 kr. Livslangt
Hepatitis B voksen - 3 doser til 400 kr. Livslangt
Hepatitis B børn - 3 doser til 300 kr. Livslangt
Hepatitis A+B voksen - 3 doser til 700 kr. Livslangt
Hepatitis A+B børn - 3 doser til 450 kr. Livslangt
Hepatitis A+B børn - 2 doser til 700 kr. Livslangt
Gul feber - 1 dosis til 600 kr. Livslangt
Japansk encephalit - 2-3 doser til 1100 kr.   (betales forud for konsultationen) 1 år ved 2 doser, 10 år ved 3 doser
Tyfus - 1 injektion eller 3 kapsler til 500 kr. 3 år
Meningit A+C og B Pris efter aftale 5 år
Malariarådgivning + recept til 200 kr.  
TBE - Centraleuropæisk encephalit - Ticovac - 3 doser til 600 kr.  

3-5 år, afhængig af alder

 

Kontakt

Lægerne Solgården

Skovvej 3

5400 Bogense

Telefon 64811048

Lægevejen

Selvbetjening - Lægevejen

Spring køen og ventetiden over ved at bruge vores selvbetjeningsløsning, Lægevejen.dk, hvor der er mulighed for:

Tidsbestilling
Du kan bestille tid hos lægen til personlig konsultation.
Det er IKKE muligt at bestille tid til udfyldelse af attester, da der skal afsættes forskellig tid afhængig af hvilken attest det drejer sig om. Ring i stedet.

Tidsbestilling hos sygeplejersker er desværre ikke muligt. Men skriv eller ring i stedet. Vi kan godt finde på at rykke din bestilte tid til vores sygeplejersker, hvis vi vurderer det kan varetages af dem. Skriv derfor altid hvad det drejer sig om. 

E-mailkonsultation
Du kan stille enkle og konkrete spørgsmål til lægen/sygeplejersken, og modtage svar på prøver mv.
Vi bestræber os på at svare inden for 5 hverdage, oftest før.
Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til klinikken.

Receptfornyelse
Du kan anmode lægen om receptfornyelse på fast ordineret medicin eller forespørge om recept på medicin.

Oprettelse

Du kan vælge at oprette dig som bruger og benytte NemID til at logge på med - dette er den metode vi anbefaler.

Hvis det drejer sig om et barn uden NemID: Du oprette dit barn som bruger og logge på med brugernavn, adgangskode og en engangskode som bliver sendt på mail.